1. Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, Công cụ chính thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Mục đích chính của Lioflower trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web của Lioflower. Thỉnh thoảng, Lioflower có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

2. Thu thập thông tin dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web của Lioflower chọn tương tác theo cách yêu cầu thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Lioflower thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tài khoản tại Lioflower cung cấp địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Lioflower – bằng cách mua quyền truy cập vào các tính năng cao cấp – được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, Lioflower chỉ thu thập thông tin như vậy khi cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Lioflower. Lioflower không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả ở đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

3. Thống kê tổng hợp

Lioflower có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Lioflower có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Lioflower không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả ở đây.

4. Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Lioflower sử dụng cookie để xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web của Lioflower và tùy chọn truy cập trang web của chúng tôi. Khách truy cập Lioflower không muốn đặt cookie trên máy tính của mình thì nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, với nhược điểm là các tính năng nhất định của trang web Lioflower có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

5. Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, Lioflower có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư theo thời gian và theo quyết định riêng của chúng tôi. Lioflower khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của chúng tôi hay không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.